دزدگیر فایروال مدل F9

2,410,000 تومان

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیمکارتی فایروال مدل F9

دزدﮔﯾراﻣﺎﮐن ﺑﺎﺗﻠﻔن ﮐﻧﻧده ﺳﯾم ﮐﺎرﺗﯽ و ﺧط ﺛﺎﺑت

دارای ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻓﺎرﺳﯽ وﺳﺧﻧﮕوی ﻓﺎرﺳﯽ

ھﺷت زون ﺑﺎﺳﯾم وھﺷت زون ﺑﯽ ﺳﯾم ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷﻧود

ھﺷدارﻗطﻊ ﺑرق

ﺧط ﺗﻠﻔن وﺿﻌﯾف ﺷدن ﺑﺎطری

4رﻣزﻣﺳﺗﻘل ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل 4 ﺑﺧش ﻣﺟزا

کنترل دستگاه از بوسیله ریموت، صفحه کلید دستگاه، نرم افزار و تماس با خط ثابت و سیم کارت دستگاه

اعلام شماره ریموت هنگام قفل و باز از طریق پیامک

تنظیم تعداد زنگ های پاسخگویی دستگاه به تماس ورودی

تنظیم ساعت و تاریخ

شماره های تماس : 09124407481 – 09030618096

شماره تلفن شرکت : 02166341708